Blijkens de Statuten van Seniorenvereniging Sint Jozef, Ammerzoden is de vereniging voor onbepaalde tijd opgericht op 4 oktober 1957.

Als bestuursleden werden toen gekozen:

  • Jan de Wit, voorzitter
  • Roelof van Zeelst, secretaris
  • Wies van Doornmalen, penningmeester
  • Adriaan van Mil, bestuurslid
  • R. van Zeelst, bestuurslid.

Op 12 november 1957 werd Pastoor Veldman benoemd tot geestelijk adviseur. De vereniging werd indertijd opgericht als afdeling van de Diocesane Bejaardenbond. De afdeling kreeg toen als naam “Katholieke Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden St. Jozef”.

Het eerste doel van de bejaardenbond was ontspanning. Er werden per jaar 6 tot 8 feestavonden georganiseerd. Alle bejaarde mensen uit het dorp waren welkom. Er waren toneelvoorstellingen, optredens van zangverenigingen. vertoning van films enz. Ook was er elk jaar een reis. Men ging dan met twee of drie bussen (gehuurd bij Kras) op stap. De kosten werden betaald uit collectes in de kerk en huis aan huis. In 1960 en 1961 gingen er meer dan 200 bejaarden mee. Tijdens de reis waren medisch deskundigen aanwezig. Dikwijls gingen dokter Plas en een verpleegster mee.

De belangrijkste bijeenkomst was elk jaar de jaarvergadering. De vergadering was een onderdeel van een feestdag, zoals dat nu ook nog is. Deze vergadering werd, als het maar enigszins mogelijk was, gehouden op of rond 19 maart, de feestdag van Sint Jozef en werd, zoals ook nu nog, begonnen met een H. Mis.

In 1968 werd een bejaardensoos opgericht die uitstekend floreerde. In de eerste tijd werd er een keer per maand in het Dorpshuis een bijeenkomst georganiseerd. Dit werd al spoedig twee keer per maand en nog later kwamen de leden van de soos elke week een middag bij elkaar. Op die middagen werd er vooral gekaart en gekiend. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het bestuur was het organiseren van reisjes en een keer per jaar een grote reis. Die grote reizen gingen naar o.a. paleis ’t Loo, Bobbejaanland in België. Aan die reizen mochten alle leden van de Bejaardenbond deelnemen. Er moest wel worden bijbetaald.

In de periode 1979 – 1990 werd belangenbehartiging voor de ouderen steeds belangrijker. Zo veranderde de naam “Katholieke Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden” (DKBBG) in Unie KBO. De bejaardenbond liet zich steeds meer gelden in gemeentelijke aangelegenheden, zoals gemeentelijke herindeling, Ook had de Bond een afgevaardigde in gemeentelijke commissies.

In deze periode (1980) werd een Handwerkclub opgericht. De kosten daarvan kwamen voor rekening van de Bejaardenbond. Op 25 februari 1981 werd in samenwerking met Carnavalsvereniging ’t Malse Arckeldurp in de Roode Leeuw het “Bejaardencarnaval” nieuw leven ingeblazen (het huidige K’narrenbal). Ook de Kerstviering was toen al jaren een activiteit die kon rekenen op honderd of meer aanwezigen.

In de jaren vanaf 1991 kwam een eigen onderkomen voor de Ouderenbond steeds meer in beeld. Met alle mogelijke middelen werd geprobeerd een eigen onderkomen te realiseren. Per 1 november 1991 werd de jongerensoos in dorpshuis “De Weesboom” toegewezen aan de Bejaardenbond. Het kreeg de naam “D’n Dissel”. Op 22 november 1992 werd de ruimte officieel geopend.

Op 11 juni 1996 kreeg de vereniging bij Notariële akte vastgestelde Statuten. Op dat moment werd de beperkte rechtsbevoegdheid van het bestuur omgezet in een volledige. De bestuursleden waren vanaf dat moment niet meer hoofdelijk aansprakelijk. De naam van de vereniging was volgens de akte ”SENIORENVERENIGING ST. JOZEF” en werd onder die naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Seniorenvereniging was een afdeling van de KBO-kring Rosmalen (later Kring Maas-Dommel) en maakte daardoor deel uit van KBO-Brabant.

Van 23 op 24 april 2001 was er brand in dorpshuis De Weesboom. D’n Dissel was niet meer bruikbaar. Na herbouw van de Weesboom kon op 22 november 2002 de nieuwe D’n Dissel op plechtige wijze in gebruik worden genomen. Tot op heden wordt die ruimte iedere dag benut.

Tot zover het overzicht van de geschiedenis van de Seniorenvereniging. Met dank aan Bart van Helvoort’s “Relaas van 50 jaar Sint Jozef, de Ouderenorganisatie in Ammerzoden”